Wat is Remedial Teaching?

Een Remedial Teacher (ook: RT’er) (uit het Engels letterlijk een leraar die verbeterd) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Bron: http://www.lbrt.nl/informatie/wat-is-remedial-teaching

Een RT’er verleent deze hulp door na de intakefase een individueel handelingsplan om te stellen voor het kind. Dit handelingsplan kan zowel over didactische aspecten als pedagogische aspecten gaan. RT is niet altijd voor kinderen die achterlopen. Ook kinderen die hoogbegaafd zijn hebben soms extra aandacht nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Remedial Teaching

Handelingsgericht werken
Op school en in RT-praktijken wordt steeds meer gewerkt volgens de methode handelingsgericht werken. Ook Lauter gebruikt deze methode bij het geven van Remedial Teaching.

Handelingsgericht werken, ook wel HGW genoemd, is een systematische manier van werken, om vast te stellen wat de onderwijsbehoeften van kinderen zijn. Er wordt gedacht aan een oplossing in plaats van je vooral te richten op het probleem.

Voor handelingsgericht werken gelden 6 uitgangspunten, gebaseerd op HGD:
* De onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal
* De werkwijze is systematisch en transparant
* De werkwijze is doelgericht
* Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader
* Leraren, IB’ers, ouders, kind en externe diagnostici werken constructief samen
* Positieve aspecten van leerling, leraar, IB en ouders zijn van groot belang

HGW kent verschillende soorten fasen. Niet alle fasen van HGW zijn altijd vereist; een verkort traject kan voldoende zijn om de hulpvraag te beantwoorden.

Intakefase: reden van aanmelding, hulpvraag , wensen/verwachtingen, problemen en positieve aspecten, verklaringen huidige situatie & relevante aspecten uit de voorgeschiedenis.
Strategiefase: wat weten we al, wat willen we nog weten en waarom willen we dat weten?
Onderzoeksfase: beantwoorden onderzoeksvragen door middel van observaties, toetsing, gesprekken en analyses.
Indiceringfase: van diagnostische gegevens naar onderwijsbehoeften. Hoe kan het probleem worden opgelost in de praktijk. Wat is daarvoor nodig en wat is het gewenste aanbod?
Adviesfase: Er wordt antwoord gegeven op de hulpvraag en aanbevelingen worden besproken. Uiteindelijk ontstaat er een advies, dat in de praktijk wordt gebracht.

Bron: Beukering, N. P. (2006). Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider. Leuven: acco.

Hoe Lauter Remedial Teaching geeft
Bij Remedial Teaching wordt gewerkt met een handelingsplan. Na het kennismakingsgesprek zal Lauter volgens de methode van handelingsgericht werken*, na observaties,toetsten en/of gesprekken vaststellen wat het probleem precies inhoudt. Vervolgens zal Lauter een handelingsplan opstellen voor het kind voor een bepaalde periode. In dit handelingsplan wordt beschreven wat we in een bepaalde periode willen bereiken en vooral op welke manier. Dit handelingsplan zal Lauter per e-mail opsturen naar de ouders, zodat zij hiervan op de hoogte zijn.

Voor Remedial Teaching is het van belang dat ook de school hiervan op de hoogte is. Om betere resultaten te behalen is het goed om contact te hebben met de leerkracht van deze leerling. Op deze manier kunnen wij thuis en op school werken aan dit handelingsplan en kan het doel sneller behaald worden, waarna we eventueel overgaan op een volgend handelingsplan. Om doelen te behalen zullen wij net als bij de bijlessen gebruik maken van werkbladen,werkboeken & spelmateriaal aangepast aan de leerling.

Wij verzorgen ook Remedial Teaching op scholen. Na goedkeuring van een groeidocument kan de IB-er of directie van de basisschool contact met ons opnemen om Remedial Teaching in te plannen. 

Voor de Remedial Teaching wordt een hoger tarief gevraagd, omdat hier het maken, uitvoeren & evalueren van het handelingsplan in verwerkt zit. De prijs van de Remedial Teaching is te vinden onder het kopje ‘tarieven’. Materiaal & voorbereiding zijn bij deze prijs inbegrepen.

Voor meer informatie over het verschil tussen bijles en Remedial Teaching verwijzen wij u graag naar onze blog waar dit verschil nog verder wordt uitgelegd.

Op dit moment wordt alle Remedial Teaching gegeven door Laura de Ruiter, de eigenaar van Lauter op maat. In onderstaande video stelt zij zichzelf graag aan u voor:

Laura  is naast Remedial Teacher ook  gespecialiseerd Rekenbootcamp trainer en Reken Remedie specialist

 

Logo RR specialist   rekenbootstempel-300x214-2